Pas op met de faillissementsaanvraag van een ‘lege’ vennootschap

Pas op met de faillissementsaanvraag van een ‘lege’ vennootschap

Het lijkt een logische beslissing: wanneer je een BV hebt waarin geen activiteiten meer worden verricht en er zijn geen middelen om de schuldeisers te voldoen, dan vraag je het faillissement van die vennootschap aan.

Een curator kan dan ‘de rommel opruimen’. Dat deze beslissing niet altijd de juiste is, blijkt uit rechtspraak van de Hoge Raad (HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636). 

Lege vennootschap

Indien sprake is van een nagenoeg lege vennootschap (de BV beschikt niet over zaken als een inventaris of een voorraad en evenmin over een positief banksaldo of vorderingen op derden) kan de curator in verzet komen tegen de faillietverklaring van de vennootschap. Niet het faillissement maar de turboliquidatie is dan namelijk de te bewandelen weg om de BV te vereffenen. Het is niet de bedoeling dat een curator hiermee wordt belast. Die wordt in zo’n geval namelijk opgezadeld met een ‘leeg’ faillissement waarin hij niet toekomt aan het werk waarvoor hij wordt aangesteld (vereffening van de vennootschap), maar wel kosten moet maken ter behandeling van het faillissement. Dat is volgens de Hoge Raad niet de bedoeling. Degene die ten onrechte het faillissement heeft aangevraagd heeft misbruik van recht gemaakt en kan in de kosten van het faillissement worden veroordeeld. 

Turboliquidatie

Wat is dan een turboliquidatie? De term ‘turboliquidatie’ wordt gebruikt voor de situatie waarin door middel van (meestal) een aandeelhoudersbesluit de vennootschap wordt ontbonden en het bestuur vaststelt dat de vennootschap geen baten meer heeft. De vennootschap houdt dan op te bestaan. Hiervan moet door het bestuur opgaaf worden gedaan aan de Kamer van Koophandel, die in het handelsregister melding zal maken van de ontbinding van de vennootschap. 

Per situatie verschillend

Of u nu beter een faillissementsaanvraag kan doen, of beter gebruik kan maken van de turboliquidatie, hangt af van de situatie waarin de te liquideren BV verkeert. Ik bespreek het graag met u.

Gerelateerde artikelen