Ontruiming in kort geding – een snelle oplossing voor verhuurders?

Ontruiming in kort geding – een snelle oplossing voor verhuurders?

Een kort geding kan een snelle oplossing bieden voor beëindiging van een huurovereenkomst.

Als verhuurder van een woning kan je ondanks een gedegen onderzoek naar de gegoedheid van een huurder te maken krijgen met een huurder die de huur niet (tijdig) betaalt. Natuurlijk kan je de huurder dan achter de broek aan zitten, aanmaningen versturen en betalingsregelingen treffen, maar als dit niet helpt en ook regelingen niet worden nagekomen, wil je dat de huurder vertrekt. Daarvoor is een procedure bij de rechtbank nodig. De huurovereenkomst moet namelijk door de rechter ontbonden worden. Een gewone huurzaak kan lang duren, soms wel meer dan een jaar. In sommige gevallen kan het echter sneller en kan ontbinding ook in een kort geding procedure worden gevorderd.

Vereisten voor succes

Voor een succesvolle procedure in kort geding om een woning te ontruimen is vereist dat:

  • het voldoende aannemelijk is dat de rechter in een gewone procedure een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst zal toewijzen;
  • de verhuurder een spoedeisend belang heeft waardoor het van hem niet verwacht kan worden dat hij de uitkomst van een gewone procedure afwacht.

Voor ontbinding van een huurovereenkomst vanwege een huurachterstand is doorgaans nodig dat de huurachterstand minimaal drie (maand)termijnen bedraagt. Is de huurder minder dan een jaar voordat in een procedure een zitting is bepaald al eens veroordeeld tot betaling van een huurachterstand, dan bedraagt de minimaal vereiste huurachterstand twee maanden. Het spoedeisend belang van de verhuurder kan ook gelegen zijn in het bestaan van de achterstand. Een procedure zal immers lang duren en de huurachterstand zal alleen maar oplopen.

Risico’s

U zult zich wellicht afvragen waarom er niet standaard een procedure in kort geding wordt gevoerd. De vereisten lijken hetzelfde. Procederen in kort geding brengt echter meer risico’s met zich mee dan het voeren van een gewone procedure. Als een huurder in een kort geding bijvoorbeeld gemotiveerd stelt waarom hij niet hoeft te betalen (bijvoorbeeld vanwege achterstallig onderhoud of gebreken aan het gehuurde) kan het zijn dat de rechter het niet aannemelijk acht dat de huurovereenkomst in een gewone procedure zal worden ontbonden. Dit gevaar ligt in een kort geding op de loer, omdat er bij een kort geding weinig ruimte is voor bewijslevering. Verweren van een huurder zijn daarom soms moeilijk (op de zitting) te weerleggen. Indien vanwege een door de huurder gevoerd verweer het niet lukt om aan te tonen dat aan de hiervoor genoemde vereisten is voldaan, dan zal de vordering in kort geding worden afgewezen en is de verhuurder alsnog aangewezen op een gewone procedure.

Conclusie

Een kort geding kan een snelle oplossing bieden voor de beëindiging van een huurovereenkomst. Het kan ook een goed pressiemiddel zijn om uw huurder tot betaling te bewegen. Laat u echter goed adviseren over de risico’s.

Gerelateerde artikelen