Juridische informatie

Juridische informatie

Geleverde diensten
De Koning Advocaten B.V. levert een uitgebreid aanbod van juridische diensten, waaronder advisering en procesvoering op de rechtsgebieden zoals die zijn beschreven op onze website www.dekoningadvocaten.nl.

Tarieven
Onze uurtarieven worden vastgesteld op basis van functie en ervaringsjaren. Deze tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De tarieven zijn exclusief BTW en worden vermeerderd met 5% kantooropslag. Met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden wordt na afloop van iedere kalendermaand een nota toegezonden, tenzij de hoeveelheid werkzaamheden zodanig is dat met het oog op de omvang der declaraties een tussentijdse facturering wenselijk wordt geacht. Facturen dienen binnen 15 dagen van de factuurdatum te worden voldaan.

Toezicht
Op grond van de wet dienen advocatenkantoren, in bepaalde gevallen, voor het aanvaarden van een opdracht de identiteit te controleren van cliënten en ongebruikelijke transacties te melden bij een centrale autoriteit (Bureau Financieel Toezicht).

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en De Koning Advocaten B.V. zijn de algemene voorwaarden van De Koning Advocaten B.V. van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam en opgenomen op onze website www.dekoningadvocaten.nl. Voor incassowerkzaamheden zijn uitsluitend van toepassing de algemene incasso voorwaarden van De Koning Incasso die zijn opgenomen op onze website www.dekoningincasso.nl. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Verzekeringen
De advocaten van De Koning Advocaten B.V. hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Allianz Nederland Schadeverzekering, Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam, die voldoet aan de eisen van haar beroepsorganisatie.

Beroepsorganisaties/beroepsregels
De advocaten van De Koning Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes).

Klachten
Ontevreden over onze dienstverlening? Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder wordt uitleg gegeven wat u dan te doen staat.

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie kunt u uw bezwaren voorleggen aan ons kantoor. Daaraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. U kunt zich daarvoor wenden tot de klachtenfunctionaris de heer mr. A.F. Ammerlaan. U wordt dan in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op uw klacht. Indien het een zaak betreft die wordt behandeld door de heer mr. A.F. Ammerlaan kunt u zich wenden tot de heer mr. A.H.F. Kluwen die dan als klachtenfunctionaris zal optreden.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Wij zullen u binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Als wordt afgeweken van deze termijn zullen wij u gemotiveerd aangeven wanneer wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

Mocht de klachtbehandeling onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechtbank te Rotterdam. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Contact

De Koning Advocaten B.V.

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 78 630 00 00
F: +31 78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Kamer van Koophandel nummer
23065700

BTW-nummer
NL009658129B01

Image

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.