Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Op 5 juli 2017 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad zijn overeenkomsten die níet voor een bepaalde tijd zijn aangegaan en waarvoor geldt dat in de wet niets is bepaald over de opzegging (oftewel; ‘niet wettelijk geregelde duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd’) in beginsel wèl opzegbaar, ook wanneer partijen zelf niets hebben afgesproken over de opzegbaarheid.

Voordat een (vaak kostbare) procedure bij de rechtbank wordt gestart, kan eerst ‘conservatoir beslag’ worden gelegd. Goederen die in beslag worden genomen, mogen tijdens het conservatoire beslag niet worden verkocht of weggegeven en dienen als zekerheid voor het geval de vordering in de procedure wordt toegewezen. Het beslagrecht in Nederland is uniek, omdat een verzoek tot het leggen van beslag relatief snel wordt toegewezen. Wanneer ‘summierlijk’ blijkt dat iemand een vordering heeft, is dat voldoende voor het verkrijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag.

Wanneer iemand, zonder daartoe bevoegd te zijn, namens een ander een overeenkomst sluit, dan is deze zogeheten ‘pseudovertegenwoordiger’ schadeplichtig jegens de wederpartij (artikel 3:70 BW ‘instaan voor volmacht’). De gedachte hierachter is dat men in het handelsverkeer erop moet kunnen rekenen dat iemand die een bepaalde kwaliteit zegt te bezitten, deze kwaliteit c.q. bevoegdheid ook daadwerkelijk bezit.

Wat gebeurt er na een faillissement met de administratie van de onderneming?

Het komt voor dat - achteraf gezien - een beslag onterecht blijkt te zijn gelegd.

De overheid treedt steeds meer sturend op en daardoor verandert het fiscale landschap met regelmaat. Op 18 november 2016 hebben De Koning Advocaten, Ambachtse Notaris en Orange Financial Services een seminar gehouden volledig gericht op twee belangrijke veranderingen in het fiscale landschap, namelijk “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie” (DBA) en “Uitfaseren Pensioen in eigen beheer”.

Wie zijn vordering via de rechter wenst te incasseren, heeft hiervoor niet oneindig de tijd. Immers na verloop van tijd, meestal vijf jaar na het ontstaan van de vordering, ‘verjaart’ een vordering. Dit houdt in dat de vordering niet meer in rechte kan worden afgedwongen.

Lange tijd bestond er in de rechtspraak en in de literatuur discussie over de vraag of een partij die een kort geding start, maar die dit kort geding vóór de zitting weer intrekt, wel de inmiddels door de wederpartij gemaakte kosten zou dienen te vergoeden.

Er zijn contracten waarvoor speciale wetten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten of huurovereenkomsten. In de wet zijn voor die overeenkomsten regelingen opgenomen over opzegging. Daarvan kan vaak niet worden afgeweken.

Vrijwel iedere bestuurder van een vennootschap weet dat de jaarrekening op tijd moet worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Wordt niet op tijd gepubliceerd dan is dat een economisch delict.

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl