Nieuws

Werkt een stuiting van de verjaring tegen de vennootschap door tegen de vennoten in persoon?

Werkt een stuiting van de verjaring tegen de vennootschap door tegen de vennoten in persoon?

Wie zijn vordering via de rechter wenst te incasseren, heeft hiervoor niet oneindig de tijd. Immers na verloop van tijd, meestal vijf jaar na het ontstaan van de vordering, ‘verjaart’ een vordering. Dit houdt in dat de vordering niet meer in rechte kan worden afgedwongen.

Schriftelijke mededeling

Om een voltooide verjaring te voorkómen, dient de schuldeiser wiens vordering dreigt te verjaren, een stuitingshandeling te verrichten; er begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Stuiting kan onder meer door ‘een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt’.

Oppassen geblazen

Op 14 september 2016 heeft de rechtbank Midden Nederland een uitspraak gedaan, waaruit nog maar weer eens blijkt dat het met de formulering van de stuitingsbrief, en ook met de adressering hiervan, nauw luistert. Het draaide in deze zaak om de vraag of een stuiting van de verjaring tegen de vennootschap ook doorwerkt tegen de vennoten in persoon. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde van niet, aangezien ‘de brief van 1 september 2005 was gericht aan [B] , t.a.v. de directie, met als adres een postbus in Amersfoort. De brief is dus niet gericht aan [gedaagde] persoonlijk. Deze heeft hem wel ontvangen. Of hij uit de brief moest begrijpen dat deze ook een aansprakelijkstelling van hem in persoon inhield, hangt af van de omstandigheden, waaronder de formulering van de brief’ en ‘vereist is een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij rekening moet blijven houden met een vordering (HR 14 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2274), in dit geval: ook tegen hem persoonlijk'.

In de bewuste brief was de enige verwijzing naar de vennoten (in persoon) te vinden in de adressering ‘t.a.v. de directie’. Een dergelijke aanduiding is, zo oordeelt de rechtbank ‘niet per definitie meer dan een aanwijzing aan de secretaresse of de postkamer in welk postvakje of op welk bureau een poststuk gelegd moet worden’. De brief verwees verder op geen enkele manier naar afzonderlijke aansprakelijkheid van de vennoten in persoon. De aanduiding ‘de directie’ betreft, aldus de rechtbank, in feite gewoonlijk de directeur(en) in hun verhouding tot het bedrijf, en juist niet als persoon. Mogelijk wist de gedaagde vennoot dat hij ook in persoon aansprakelijk gesteld kon worden, maar ook dan hoefde hij uit deze formulering niet af te leiden dat deze brief als zodanig bedoeld was.

In deze zaak gaat de vennoot dus vrijuit waar het zijn aansprakelijkheid in persoon betreft. Oppassen geblazen dus voor wie een vordering heeft op een v.o.f. (of c.v.) die dreigt te verjaren en gestuit dient te worden. Een duidelijke en ondubbelzinnige stuitingshandeling , dat wil zeggen een goed geformuleerde stuitingsbrief, waarbij uit de adressering én uit de formulering van de brief duidelijk blijkt dat deze óók gericht is aan de vennoten in persoon, is van groot belang.

Vragen over verjaring of stuiten?

Heeft u vragen over verjaring en/of het stuiten hiervan of bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid van een v.o.f. en haar vennoten ? De Koning Advocaten is onder meer gespecialiseerd in het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht en wij zijn graag bereid u over deze onderwerpen te adviseren. Ook voor andere verbintenisrechtelijke vragen over bijvoorbeeld contracten en/of algemene voorwaarden kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.