Nieuws

Bestuurders opgelet; niet tijdige betaling verzekeringspremies kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid!

Bestuurders opgelet; niet tijdige betaling verzekeringspremies kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid!

In oktober vorig jaar heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een belangrijke uitspraak gedaan over werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid.

Met name voor werkgevers die hun werknemers risicovolle werkzaamheden laten verrichten (denk bijvoorbeeld aan bedrijven waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of aan bouwbedrijven), alsmede voor bestuurders van dit soort bedrijven, is deze uitspraak relevant.

Het gerechtshof oordeelde namelijk in deze zaak dat de keuze van een bestuurder van een bouwbedrijf om de verzekeringspremies van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet te betalen, waardoor dekking van die verzekering werd opgeschort, een zogeheten ‘persoonlijk ernstig verwijt’ opleverde.

Hierdoor was de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de (ongedekte) overlijdensschade na een arbeidsongeval. Wat speelde er in deze zaak?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 oktober 2020

In deze zaak wordt de bestuurder van een failliet bouwbedrijf aangesproken door de weduwe van een voormalig werknemer. De betreffende werknemer is overleden als gevolg van een ongeluk op de werkvloer. Hij is door het dak gevallen en er was geen valbeveiliging aangebracht.

Het gerechtshof komt in deze zaak tot het oordeel dat de werkgever, het inmiddels failliete bouwbedrijf, aansprakelijk is jegens de weduwe van de overleden werknemer voor de gevolgen van het aan de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden, overkomen ongeval. Het bedrijf bleek echter niet adequaat verzekerd, zie hierna, en bood zelf ook geen enkel verhaal als gevolg van het faillissement.

Verzekeringsplicht?

Het gerechtshof oordeelde in deze zaak onder meer dat van een bedrijf als het inmiddels failliete bouwbedrijf, dat haar werknemers potentieel gevaarlijke werkzaamheden laat verrichten, waaraan (aanzienlijke) risico’s zijn verbonden, verwacht mag worden dat zij zorg draagt voor een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

In deze zaak had het inmiddels failliete bouwbedrijf wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, alleen de premies waren niet tijdig voldaan. Dit had tot gevolg dat de verzekeraar de dekking had opgeschort. Hierdoor was de schade van de weduwe van de betreffende werknemer ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot niet langer onder de verzekeringsovereenkomst gedekt.

Persoonlijk ernstig verwijt

Het gerechtshof oordeelde in deze zaak dat de bestuurder van het (inmiddels failliete) bouwbedrijf een ernstig persoonlijk verwijt kon worden gemaakt voor het niet voldoen aan zijn verplichting tot betaling van de premies ten behoeve van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurder is naar het oordeel van het gerechtshof persoonlijk aansprakelijk voor de geleden schade.

Bij haar oordeel betrekt het gerechtshof, dat de weduwe van de betreffende werknemer kopieën heeft overgelegd van twee sommatiebrieven van de assurantietussenpersoon van de werkgever ter attentie van de bestuurder, waarin het bouwbedrijf eraan wordt herinnerd dat de betreffende premies nog niet zijn betaald. In de laatste brief stond verder dat de verzekeringsmaatschappij de dekking zou opschorten indien de premie niet alsnog binnen 7 dagen zou worden betaald. Volgens de bestuurder had hij de betreffende sommatiebrieven nooit ontvangen/nooit eerder gezien.

Het verweer van de bestuurder dat hij er niet van op de hoogte was dat de premie voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet was betaald (nb: de bestuurder had aangevoerd dat de premies van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet automatisch werden geïncasseerd en dat het bouwbedrijf diverse verzekeringen met verschillende betaalmomenten had lopen) werd door de rechtbank gepasseerd. Voor zover al kan worden aangenomen dat de bestuurder niet op de hoogte was, dient dat voor zijn rekening en risico te komen: als bestuurder had hij daarvan op de hoogte behoren te zijn.

Daarbij had het, aldus het gerechtshof, op de weg van de bestuurder gelegen om zijn bedrijfsorganisatie zodanig in te richten dat verzekeringspremies tijdig betaald worden. Dit om te voorkomen dat de dekking van de verzekering zou worden opgeschort. In casu had de betreffende bestuurder echter geen enkel inzicht gegeven in de wijze waarop er intern bij het bedrijf werd toegezien dat de betreffende premies werden voldaan. Dit werd hem door het gerechtshof zwaar aangerekend. 

Conclusie

Deze uitspraak maakt duidelijk dat bestuurders van bedrijven, die hun werknemers risicovol werk laten verrichten, er voor zorg dienen te dragen dat er adequate verzekeringen van kracht zijn. Hieronder wordt ook begrepen het toezien op en het ertoe leiden dat de verzekeringspremies van de betreffende verzekeringen tijdig worden voldaan. Dit na te laten kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, zo leert deze uitspraak.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.