Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

                                                            (Foto: foter.com)

Een koper mag verwachten dat het product dat hij koopt geen ‘kat in de zak’ is. Het gekochte product moet, zoals dit juridisch heet, voldoen aan de koopovereenkomst. Levert de verkoper een product dat niet aan de koopovereenkomst voldoet, dan is sprake van non-conformiteit.

Dit artikel gaat over non-conformiteit in het consumentenrecht.

Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gewezen over de koop van een dressuurpaard dat achteraf helemaal niet geschikt bleek te zijn voor de dressuur. Alvorens inhoudelijk op deze uitspraak in te gaan, eerst nog een paar korte opmerkingen over het belang van tijdig klagen bij koopovereenkomsten in het algemeen.

Rechten koper in geval van non-conformiteit

Is sprake van non-conformiteit dan kan de koper reparatie of vervanging vorderen of wanneer vervanging onmogelijk is of niet kan worden geëist van de verkoper, dan kan de koper de overeenkomst, zoals dit juridisch heet, ontbinden. Een ontbinding heeft tot gevolg dat de koopprijs moet worden terugbetaald en dat het goed aan de verkoper moet worden geretourneerd. Daarbij kan een consument-koper in het geval van non-conformiteit voorts de prijs verminderen, evenredig aan de afwijking, waarbij het product wel wordt behouden.

Wanneer moet de koper het gebrek c.q. de non-conformiteit melden?

Volgens de wet moet de teleurgestelde koper binnen ‘bekwame tijd’, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, de verkoper hiervan in kennis stellen (klagen). De gevolgen van niet-tijdig klagen zijn groot. De koper kan bij te laat klagen geen beroep meer doen op het gebrek in de nakoming van de verbintenis en aldus geen nakoming, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Voor de consument-koper bepaalt de wet expliciet dat onder een ‘bekwame tijd’ moet worden volstaan ‘binnen twee maanden’ na ontdekking van het gebrek. Deze termijn gaat, anders dan bij niet-consumenten, echter pas in op het moment dat de koper het gebrek daadwerkelijk heeft ontdekt en niet vanaf het moment dat hij het gebrek redelijkerwijs had kùnnen ontdekken.

In de hierna te bespreken uitspraak corrigeert de Hoge Raad het Gerechtshof dat had geoordeeld dat de koper ‘te laat’ had geklaagd, nu deze pas na vijf maanden nadat was gestart met de ‘paarden-fysiotherapie’ bij de verkoper was gaan klagen. Volgens het Gerechtshof had de koper op het moment dat werd gestart met de fysiotherapie al behoren te weten of moeten vermoeden dat het paard vanwege veterinaire bezwaren niet geschikt was voor de dressuur. Volgens het Gerechtshof is dan ook op dat moment al de klachttermijn gaan lopen en was de koper met diens klacht dus ‘te laat’. De Hoge Raad is het hier niet mee eens en vernietigt de uitspraak van het Gerechtshof. 

Uitspraak Hoge Raad van 15 februari 2019

Wat speelde er precies in deze zaak? X had begin 2013 van Y een dressuurpaard gekocht dat uitgekomen is in wedstrijden. Partijen waren overeengekomen dat het paard – in opdracht van X – op 5 februari 2013 zou worden onderworpen aan een keuring door een dierenarts. Bij die keuring zijn geen bezwaren tegen het gebruik van het paard als dressuurpaard vastgesteld, waarna het paard op dezelfde dag van de keuring aan X is geleverd.

Nadien merkte X echter dat het paard niet goed liep, waarna het paard in de periode van april 2013 tot en met juni 2013 in opdracht van X een aantal keren is behandeld door een fysiotherapeut/masseur. Ondanks deze behandelingen zijn de klachten niet verdwenen, op grond waarvan X het noodzakelijk achtte om het paard veterinair te laten onderzoeken. Dat onderzoek heeft op 28 augustus 2013 plaatsgevonden. Daarbij zijn beperkingen aangetroffen die tot de conclusie hebben geleid dat het paard niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. Bij e-mail van 2 september 2013 heeft X Y op de hoogte gesteld van die beperkingen.

X vordert in deze procedure dat Y wordt veroordeeld tot terugbetaling van de koopsom van € 10.000,00, althans tot betaling van een redelijk geacht bedrag, alsmede tot schadevergoeding ter zake van stallings- en dierenartskosten.

De Rechtbank had de vordering van X toewezen, het Gerechtshof heeft de vordering alsnog afgewezen, waarna de Hoge Raad het Gerechtshof weer terugfluit.

Waar het Gerechtshof ervan uit gaat dat X na de behandeling in april 2013 al op de hoogte was of in ieder geval had moeten zijn van de door X gestelde non-conformiteit (zodat volgens het Gerechtshof dus te laat geklaagd door de koper door eerst in september 2013 bij de verkoper aan te kloppen) overweegt de Hoge Raad als volgt.

"(…) [Het] oordeel van het hof dat [eisers] na de eerste behandelingen in april 2013 de klachten bij [verweerder] hadden moeten melden [geeft] blijk van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel is dat oordeel onvoldoende gemotiveerd. Dat oordeel geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting indien het hof heeft miskend dat de termijn van art. 7:23 lid 1 BW in geval van een consumentenkoop pas gaat lopen op het moment dat de koper de non-conformiteit heeft ontdekt en niet al indien de koper deze, vanwege het bestaan van klachten, redelijkerwijs had behoren te ontdekken”.

Conclusie

De Hoge Raad laat er geen misverstand over bestaan dat bij een consumentenkoop de klachttermijn van twee maanden ingeval van non-conformiteit pas gaat lopen op het moment dat de koper heeft ontdekt dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt. En dus niet al op het moment waarop de koper dit redelijkerwijs had behoren te ontdekken. De koper in deze zaak komt dus goed weg, echter dat het opletten geblazen is waar het de klachtplicht aangaat, moge duidelijk zijn. 

Meer weten?

De uitspraak van de Hoge Raad onderstreept het belang van tijdig klagen in het geval van non-conformiteit. De Koning Advocaten is gespecialiseerd in onder andere het contractenrecht en het consumentenrecht en kan u hierover van advies voorzien.

marlies dumansMarlies Dumans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 078-630 00 00

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl