Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

DE KONING ADVOCATEN
Dordrecht
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nummer 14/2015

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Koning Advocaten B.V. (‘De Koning Advocaten’), ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 2. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelseversie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.
 3. Niet alleen De Koning Advocaten, maar ook iedere aan De Koning Advocaten verbonden persoon, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere aan De Koning Advocaten verbonden personen, opvolgers onder algemene titel van verbonden personen en de rechtsopvolgers van onder algemene titel van vroeger verbonden personen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt in deze voorwaarden begrepen: de werknemers, de (student)stagiaires, de adviseurs, de partners, de dochterondernemingen en de aandeelhouders van De Koning Advocaten.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan De Koning Advocaten en niet aan enige aan De Koning Advocaten verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, is uitgesloten.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van De Koning Advocaten leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door De Koning Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor De Koning Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van De Koning Advocaten wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 7. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door De Koning Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 8. Indien om welke reden dan ook geen van de bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van De Koning Advocaten beperkt tot een maximum van € 100.000,--.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met De Koning Advocaten als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 10. Indien De Koning Advocaten een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van haar opdracht inschakelt, dan is De Koning Advocaten niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door De Koning Advocaten een opdracht te geven, verleent de cliënt aan De Koning Advocaten de bevoegdheid om, als een door De Koning Advocaten ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 11. De tarieven van De Koning Advocaten worden jaarlijks geïndexeerd. Betaling van declaraties van De Koning Advocaten dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door De Koning Advocaten worden opgeschort indien de cliënt de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien De Koning Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen - wat betreft de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten - voor rekening van de cliënt.
 12. De Koning Advocaten is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door De Koning Advocaten opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig toestemming te geven.
 13. Op de rechtsverhouding tussen De Koning Advocaten en haar cliënten is van toepassing de Klachtenregeling De Koning Advocaten.
 14. Op de rechtsverhouding tussen De Koning Advocaten en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechter te Rotterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen De Koning Advocaten en een cliënt kennis te nemen.
17 februari 2015

Contact

De Koning Advocaten B.V.

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 78 630 00 00
F: +31 78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Kamer van Koophandel nummer
23065700

BTW-nummer
NL009658129B01

Image

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.