Concurrentiebeding onvoldoende gemotiveerd

Concurrentiebeding onvoldoende gemotiveerd

Recent heeft een kantonrechter geoordeeld dat het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uitdrukkelijke motivering behoeft.

Huidige formulering

De in de arbeidsovereenkomst opgenomen motivering
‘De door werknemer te bekleden functie van adviseur geeft hem/haar toegang tot belangrijke informatie, daaronder begrepen tarifering en marges, zowel ten aanzien van opdrachtgevers van werkgeefster alsook van werkgeefster zelf’
heeft een algemene strekking en is onvoldoende kenbaar toegesneden op de persoon van werknemer.
Niet duidelijk is om welke specifieke werkzaamheden het gaat. Ook de ‘belangrijke informatie’ is onvoldoende omgeschreven om de noodzaak van het concurrentiebeding naast het geheimhoudingsbeding te kunnen onderbouwen. 

Wat te doen?

Kortom, wenst u een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan dient dat beding zorgvuldig en voldoende omschreven te zijn. Er moet echt sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen. Een formulering als vorenstaande lijkt onvoldoende!

 

Gerelateerde artikelen