Ziekte / arbeidsongeschiktheid

ndien u als werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer wordt er veel van u verlangd. Een werkgever dient zich optimaal in te spannen om de werknemer snel en adequaat te re-integreren. Lukt dit niet binnen de onderneming van de werkgever, in het eigen werk dan wel in ander passend werk, (spoor 1), dan dient buiten de onderneming te worden gezocht (spoor 2).

Indien de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie dient de werkgever passende sancties te nemen, zoals opschorting of stopzetting van het loon. Slechts in geval van bijkomende omstandigheden mag worden overgegaan tot ontslag op staande voet.

Mocht u als werkgever onvoldoende aan re-integratie hebben gewerkt, dan zult u daarvoor gesanctioneerd kunnen worden door het UWV, indien de werknemer langdurig arbeidsongeschikt blijft en een WIA-uitkering aanvraagt. Het UWV kan u dan een loonsanctie opleggen, hetgeen inhoudt dat u nog een extra jaar (het derde ziektejaar) loon dient door te betalen aan de werknemer.

Laat u goed adviseren!

Gerelateerde artikelen