icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl
    linkedin1

Wij helpen u graag!
onze-klanten 078 - 630 00 00

   linkedin1
   
header-small-main

Algemene voorwaarden voor gebruik van de websites van De Koning Advocaten:

Deze algemene voorwaarden voor gebruik ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van iedere website ("de Website") van De Koning Juristen B.V. en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen ("de Informatie") op of middels de Website.

Gebruiksvoorwaarden:

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van De Koning Advocaten die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op de website op www.dekoningadvocaten.nl.

Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de Informatie zonder juridisch advies te vragen.

De Koning Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de Website wordt geplaatst. De hier bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van De Koning Advocaten.

Auteursrecht en merkenrecht:

De Koning Advocaten is, behoudens voorzover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Koning Advocaten niet toegestaan.

Contact

icon-adres Dubbelsteynlaan West 39, 3319 EK Dordrecht
icon-post Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht
icon-telefoon T +31 (0)78 630 00 00
icon-fax F +31 (0)78 630 00 22
icon-email E info@dekoningadvocaten.nl